Tag Archives: 3D model

De eindsprint ..

In deze blog blikken we terug naar de verschillende prototypen die gedurende  dit project zijn ontwikkeld. De studenten werken op dit moment nog hard om de laatste verbeteringen door te voeren. We verwachten het Pinasmodel eind juni aan de gebruikers te kunnen presenteren. Na deze blog volgt er nog een eindblog waarin we de vervolgstappen zullen toelichten, want we kunnen alvast melden dat deze er zeker gaan komen!

 De eindsprint

In deze blog zal ik iets meer vertellen over de werkzaamheden van de laatste weken. De laatste paar weken is hard gewerkt om de laatste puntjes op de i te zetten, zo is de interface flink op de schop gegaan en zijn verscheidene verbeteringen aan het model doorgevoerd. Daarnaast is er ook nagedacht over een mogelijk vervolgproject.

Veranderingen model

Terugkijkend op het 2e prototype zijn er grote veranderingen doorgevoerd. Het prototype is terug te vinden in de blog, ‘Scrummend en sprintend naar een scheepsmodel’. Een paar voorbeelden zijn de toevoeging van de vrije camera en de begeleidende teksten. Maar, dan zou ik bijna het belangrijkste vergeten, namelijk de chronologische opbouw van het schip. Hieronder bespreek ik in het kort de ontwikkeling van de drie prototypes die de belangrijkste aanpassingen bevatten in de bouw van de applicatie. Je kunt op deze manier goed zien hoe de applicatie zich heeft ontwikkeld.

Prototype 2

Prototype_2
Prototype_2

 

 

 

 

 

 

Prototype 2 was vooral gericht op het toevoegen van functionaliteiten aan het Pinas model. Een groot deel van de functionaliteiten zitten dan ook in de uiteindelijke versie van de applicatie. Zo zit de tijdlijn, weliswaar in een andere vorm, ook in de uiteindelijke versie. Binnen prototype 2 werkten we aan de hand van de 4 secties van het schip; de romp, masten, voormast en de boegspriet. Hierbij konden verschillende aanzichten opgeroepen worden en over de verschillende secties ook de beschikbare  informatie. De secties waren vooral gekozen om te testen of de tijdlijn functie goed zou werken, destijds was de focus minder op het chronologisch opbouwen van het schip maar meer ingestoken om als encyclopedie te dienen.

Prototype 4

Prototype_4
Prototype_4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In prototype 4 zijn een aantal belangrijke aanpassingen doorgevoerd die ook in het uiteindelijke eindproduct zitten. Zo is er veel meer focus gelegd op de bouwfases van het schip. We hebben hiervoor gekozen omdat op deze manier het schip chronologisch kan worden opgebouwd wat erg belangrijk is om de opbouw van het schip te kunnen laten zien. Daarnaast beschikt prototype 4 over de vrije camera, waarmee de gebruiker vrij rondom het model draaien. In prototype 2 was het alleen nog maar mogelijk om 4 aanzichten te bekijken.

Prototype 7d

This slideshow requires JavaScript.

Prototype 7d bevat de grootste aanpassingen, zo is er nu een strakke interface die de oude interface vervangt en zijn alle stappen in de bouw van de Pinas tot aan de tewaterlating toegevoegd. Ook is de lengtedoorsnede functie ingebracht, waardoor de gebruiker een veel beter beeld krijgen van de onderdelen die worden toegevoegd aan de binnenkant van het schip.

Toekomst

Voor de toekomstige projecten hebben we nagedacht over uitbreiding van de applicatie en andere toepassingen van het model. Voor de uitbreiding van de applicatie is vooral gekeken naar extra functies die nog toegevoegd zouden kunnen worden. Functies waar we tijdens onze brainstorm op kwamen zijn bijvoorbeeld; het toevoegen van animaties tussen verschillende fases om de opbouw nog verder te verduidelijken, maar ook het toevoegen van extra schepen aan het programma. Door meerdere schepen toe te voegen zou de applicatie goed kunnen dienen als een verzamelprogramma voor schepen.

Daarnaast is er ook gekeken naar andere toepassingen voor het 3D model van de Pinas voor bijvoorbeeld scholen en musea. Hier zijn hele leuke ideeën uitgekomen, zoals het toevoegen van virtual reality, waarbij je als bemanningslid over het schip kan lopen tussen de andere bemanningsleden om zo een levensechte ervaring te creëren van hoe het leven aan boord nu echt was op zo’n schip.

Of deze ideeën ook daadwerkelijk uitgevoerd zullen worden is iets wat de toekomst zal moeten uitwijzen. Eén ding is zeker, er is toekomst genoeg voor zowel de applicatie als het 3D model en ik ben zeer benieuwd naar de verdere ontwikkeling van deze producten.

Michiel Jonker (projectgroep Pinasproject NHL)

Stoffige boeken, nieuwe mogelijkheden

Wat drijft iemand ertoe om een schip dat staat beschreven in een oud stoffig boek tot in de kleinste details digitaal uit te werken?

Goeie vraag, maar de vraagstelling is niet helemaal compleet. Dat oude boek is niet geheel toevallig de eerste Nederlandse publicatie, waarin de techniek van het scheepsbouwen in Nederland diepgaand wordt beschreven en dat schip is al even niet zo toevallig niet zo maar een willekeurig schip. Het is door de schrijver bewust uitgekozen omdat het eigenschappen vertoont van zowel een handels- als van een oorlogsschip. Daarbij is het ook nog eens van een gemiddelde grootte, zodat het model kan staan voor elk schip dat in die tijd voer. Volgens de schrijver is het zelfs zo, dat als men de constructie van dit schip begrijpt, nagenoeg alles wat zich op scheepsbouwkundig terrein aan ons openbaart, eveneens duidelijk wordt. Met andere woorden: het pinasschip van Witsen is een soort prototype van het doorsnee schip uit de 17de (en 18de) eeuw.

De vraag zou dus moeten luiden: wat drijft iemand ertoe om het schip dat de sleutel is tot de kennis van de scheepsbouw uit de 17de eeuw en dat tot in detail is beschreven in het oudste en belangrijkste boek dat over scheepsbouw in Nederland handelt, digitaal uit te werken. En dan lijkt het opeens allemaal niet meer zo’n eigenaardige onderneming.

Want wat zijn de mogelijkheden van het werken met een standaard schip, waarmee elke archeologische maritieme vondst vergeleken kan worden? Het leert ons welke onderdelen van het gevonden schip overeenkomen met de standaard, maar vooral ook welke daar van afwijken. De houten scheepsbouw in onze contreien werd gekenmerkt door een stelsel van formules, waarmee de zwaarte van onderdelen werd berekend. Alle maten waren afgeleid van de lengte van het schip en voor elk onderdeel gold een formule: huidplanken waren een kwart van de dikte van de binnenkant van de voorsteven, de dikte van de voorsteven een duim voor elke 10 voet scheepslengte, etc. In specifieke gevallen week de scheepsbouwer af van de norm en paste zijn ontwerp aan bij het doel waarvoor het moest dienen. Als bij een vondst bepaalde delen opvallend anders van zwaarte zijn, dan vertelt ons dat iets over de functie van het schip.

De opleiding tot archeoloog of historicus is complex en een cursus scheepsbouw is daarbij niet inbegrepen. Het virtuele schip bevat alles wat een onderzoeker wil en moet weten, en het stelt hem in staat zijn wrakvondst langs de meetlat van de pinas te leggen om zo doende tot verantwoorde interpretaties te komen. Het programma zal de gebruiker is staat moeten stellen in en om het schip te lopen, onderdelen aan te wijzen en de informatie die diep in de krochten van het eeuwenoude boek van Witsen verborgen ligt met een muisklik tot zich te nemen.

Daarnaast is het een prachtig middel om een indruk te krijgen van een 17de-eeuws schip, van zijn indeling en het gebruik van de verschillende ruimten aan boord.Het digitale programma dat nu door de studenten van de Hogeschool van Leeuwarden wordt ontwikkeld is een werktuig, waaruit met groot gemak informatie is te vinden die nu alleen door naarstige studie kan worden verkregen.

Ab Hoving

Studenten maken digitaal 3D model 17e eeuws schip online toegankelijk

Een digitaal 3D model van een 17e eeuws schip online toegankelijk maken, hoe doe je dat? Studenten van de NHL Hogeschool Leeuwarden gaan dat vanaf februari 2016 onderzoeken en een prototype ontwikkelen voor een internationale groep onderwaterarcheologen en maritiem historici. Ze doen dit samen met het Maritiem Programma van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Een interactief model kan gebruikt worden om materiële resten die bij archeologisch onderzoek worden gevonden beter en eenvoudiger te onderzoeken.

De studenten gaan werken in periodes van drie weken, waarna zij telkens een verbeterde versie van het prototype opleveren. Eens in die drie weken schrijven ze een blog over hun onderzoek en de ontwikkeling van het prototype. Door de studenten in dit werkproces te volgen, kunnen we meekijken hoe dit proces precies in zijn werk gaat en welke keuzes er gemaakt worden.

This slideshow requires JavaScript.

Hoe is dit project tot stand gekomen?

Ab Hoving (voormalig hoofdrestaurator scheepsmodellen in het Rijksmuseum) heeft in samenwerking met Rene Hendrickx  een digitaal 3D model ontwikkeld van een 17e eeuws pinas schip, gebaseerd op het boek van Nicolaes Witsens. Dit is één van de weinig bewaard gebleven boeken over scheepsbouw in de 17e eeuw. Op dit moment moeten de data handmatig gedownload en geïnstalleerd worden op een computer voor je met het model kunt werken. Het 3D-model is opgebouwd in DELFTship, een technisch constructieprogramma voor scheepsbouw. Er is echter een zeer krachtige computer nodig om het model te kunnen gebruiken. Dit komt omdat de pinas tot in het kleinste detail (afzonderlijke klinknagels) gereproduceerd is. Ook is van elk scheepsonderdeel de naam en omschrijving in het Nederlands en Engels beschikbaar, en kan de bouwvolgorde van het schip worden bestudeerd. Lees meer over de achtergrond van het project in de blog van Ab Hoving.

Gebruikers en experts gaan het model testen

Met het project kan dit unieke en gedetailleerde 3D model van Ab Hoving online toegankelijk worden gemaakt en door een grote groep onderzoekers in de maritieme archeologie gebruikt gaan worden. Referentiemateriaal waar veel behoefte aan is. Om te zorgen dat de applicatie ook echt bij de wensen en behoeften van de onderwaterarcheologen en maritiem historici aansluit, hebben we een internationale groep van experts samengesteld die gedurende het project de prototypen gaan testen.

De studenten zullen tot en met juni 2016 werken aan dit interactieve 3D model. Naar afloop van dit traject zullen we het model beschikbaar stellen via ons Maritiem platform.